พระเกศแก้วจุฬามณี     พระศรีอริยเมตไตรย     มณฑปครอบรอยพระบาทพระสิทธัตถะ     รอยพระพุทธบาท

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ลอย..ลอยกระทง

วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เป็นประเพณีวันลอยกระทง

ประวัติความเป็นมาของนางนพมาศเป็นธิดา มีบิดาเป็นพราหมณ์ปุโรหิต

ส่วนที่เหลือ